Detali paieška
Savivaldybė:
Ieškome pirkti sandėliavimo, gamybinių patalpų Alytaus apskrityje. Tel. 861531374

Sutartis


 

                                                                                                                                                                                                                       

S U T A R T I S      Nr.______

 

ALYTUS                                                                                                                                                                                                    data ____________                                                                                                                                

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES ŠALYS

TARPININKAS

KLIENTAS

UAB T.V.K. VERDIKTAS įmonės kodas 301085832, esanti adresu Savanorių g.  3 Alytus, atstovaujama bendrovės direktoriaus Žilvino Diškevičiaus veikiančio bendrovės įstatų pagrindu , toliau sutartyje vadinamas “TARPININKU”

REKVIZITAI

A./s. LT94010040900371681
DnB NORD bankas.
Tel./Fax: 8-315-27502

Mob:868049268

Email:info@verdiktas.lt
www.verdiktas.lt

Vardas, pavardė arba įm. pavadinimas ____________________________________

Įmonės/asmens kodas __________________

adresas _______________________________,

toliaus sutartyje “KLIENTAS” ,

 

REKVIZITAI

 

Tel.

Adresas:

Email:

TURTO APRAŠYMAS

TURTO PAVADINIMAS

UNIKALUS Nr.

REGISTRO Nr.

 

APRAŠYMAS

 

 

 

 

PARDAVIMO KAINA

TARPININKO ATLYGINIMAS

 

SUTARTIES GALIOJIMAS

Iki sutarties šalių  įsipareigojimų įvykdymo.

KITOS SĄLYGOS. PRIEDAI (DOKUMENTŲ KOPIJOS)

 

 


Su sutarties bendrosiomis sąlygomis susipažinau  www.verdiktas.lt  ir sutinku jų laikytis.

TARPININKAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KLIENTAS

                                                                        BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS           

SUTARTIES DALYKAS

1.1.KLIENTAS paveda TARPININKUI, o TARPININKAS sutinka šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis vykdyti sutartyje nurodyto Nekilnojamojo Turto (toliau sutartyje „Turtas“) PIRKĖJŲ paiešką.

1.2.KLIENTAS neturi teisės sudaryti sutarties su kita nekilnojamojo turto kompanija ar agentu, dėl sutartyje nurodyto Turto pardavimo. Pažeidus šią sąlygą Tarpininkas įgyja teisę reikalauti iš Kliento sumokėti baudą, kuri lygi 50 proc. tarpininko komisinio atlyginimo dydžio.

1.3 KLIENTAS taip pat turi teisę savo jėgomis, naudodamasis savo ryšiais ir pažintimis, ieškoti potencialių PIRKĖJŲ. KLIENTUI savo jėgomis pardavus TURTĄ, jis atlygina tarpininkavimo išlaidas, kurių dydis lygus 50 proc. sutartimi sulygto komisinio  mokesčio.

1.4 KLIENTAS neturi teisės atsisakyti nuo TARPININKO pasiūlyto Turto pirkėjo, jei Pirkėjas sutinka pirkti Turtą sutartyje nurodytomis sąlygomis.

 

2.  TARPININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Preliminariai įvertinti KLIENTO nekilnojamąjį turtą jam pageidaujant,  teikti informaciją apie rinkos pokyčius, galinčius turėti įtakos parduodamo TURTO kainai, pranešti apie Potencialius parduodamo Turto pirkėjus.

2.2. Savo sąskaita ir išlaidomis reklamuoti parduodamą TURTĄ internetinėse svetainėse ir kitose reklaminėse priemonėse.

2.3.    Supažindinti potencialius pirkėjus su TURTO išsidėstymu, paskirtimi bei TURTO įsigijimo sąlygomis.

2.4.    Suradus pirkėją, esant Kliento pageidavimui parengti preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties projektą.

2.5.    TARPININKAS turi teisę atsisakyti vykdyti KLIENTO nurodymus, prieštaraujančius įstatymams,  ar kitiems teisės aktams, profesinei etikai  bei geros moralės principams.

2.6     Kliento pageidavimu teikti informaciją apie Sutarties vykdymą, informuoti Klientą apie kiekvieną surastą potencialų  Turto pirkėją.

2.7  Klientui pageidaujant, Šalims atskirai susitarus, dalyvauti derybose su potencialiu pirkėju derinant Turto  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

 

3.   KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1.    Supažindinti TARPININKĄ su parduodamu TURTU, bei jo įsigijimo sąlygomis ir visais parduodamą Turtą apibūdinančiais dokumentais, suteikti Tarpininkui teisę naudotis LR Registrų centro pateikiama informaciją apie parduodamą (nuomjąmą) turtą.

3.2. Suteikti TARPININKUI visą teisingą ir išsamią informaciją apie parduodamą TURTĄ: pranešti TARPININKUI, jei parduodamas TURTAS yra išnuomotas, perleistas, įkeistas ar areštuotas, į TURTĄ yra nukreipti trečiųjų asmenų reikalavimai bei pretenzijos, dėl parduodamo TURTO yra ginčų teisme ar kitų teisinių kliūčių jo pardavimui, yra įsiskolinimai už turto eksploatavimą  ar kt. paslaugas ir kt.

3.3.Pateikti TARPININKUI nuosavybės teisę į TURTĄ patvirtinančių ir jį apibūdinančių dokumentų kopijas.

3.4.    Sudaryti sąlygas potencialiems PIRKĖJAMS apžiūrėti TURTĄ.

3.5. Prieš 3 (tris) dienas informuoti TARPININKĄ apie parduodamo TURTO pardavimo sąlygų pasikeitimą (raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis).

3.6.    Šioje sutartyje nustatyta tvarka sumokėti TARPININKUI už suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

3.7.    Suradus PIRKĖJĄ savarankiškai, nedelsiant apie tai informuoti TARPININKĄ (raštu, el.paštu ar kitomis ryšio priemonėmis).

 

4.  TARPININKO ATLYGINIMAS

4.1.KLIENTAS sumoka TARPININKUI sutartyje nurodytą komisinį mokestį, ne vėliau kaip per 3  dienas nuo  sąskaitos-faktūros (ar kito buhalterinio dokumento) išrašymo dienos į šioje sutartyje ar kitą nurodytą TARPININKO sąskaitą, arba sumoka grynais pinigais pagal išrašytus buhalterinės apskaitos dokumentus.

4.2.    Tuo atveju, jei vėluojama apmokėti TARPININKO atlyginimą, KLIENTAS privalo mokėti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

4.3.    KLIENTUI gavus avansinį mokėjimą už parduodamą turtą, daugiau kaip 10 proc. nuo parduodamo turto vertės, Klientas sumoka Tarpininkui ne mažiau 50 proc. komisinio mokesčio, o  likusią sumą sutartyje ar atskiruose susitarimuose nustatytais terminais.

4.4    Sutarties administravimo mokestis-50 Lt. (penkiasdešimt litų) Klientas sumoka Tarpininkui šią sumą pagal išrašytus buhalterinės apskaitos dokumentus.

5. ATSAKOMYBĖ.

5.1     Klientas pareiškia ir garantuoja, kad visa informacija, pateikta Sutartyje ir jos prieduose yra pilna ir teisinga. Tuo atveju, jeigu šiame punkte Kliento nurodyta garantija ir patvirtinimai yra neteisingi, Tarpininkas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti  1000 Lt.  baudos, dėl patirtų išlaidų vykdant šią Sutartį, atlyginimo.

5.2     Jeigu Klientas nutraukia sutartį su Tarpininku ir tampa žinoma, paaiškėja faktai, kad  po tokios sutarties nutraukimo, Klientui priklausantį nekilnojamąjį turtą Klientas parduoda Tarpininko anksčiau surastam Pirkėjui, be Tarpininko pagalbos, tokiu atveju Tarpininkas įgyja teisę reikalauti jam priklausiusio komisinio atlyginimo 100 proc. , ir tokio paties dydžio baudos už nesąžiningą sutarties nutraukimą.

6.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.Bet koks šios Sutarties pakeitimas, pataisymas ar papildymas turi būti daromas raštu ir pasirašomas abiejų Šalių. Neesant nei vienos iš šalių raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą, ji galioja neterminuotai.

6.2.    Ši Sutartis yra sudaryta ir aiškintina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Sudaromi du vienodi šios sutarties egzemplioriai, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių.

6.3.    Šalių ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 dienų, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.4 . Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva įspėjus kitą šalį apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30 d. iki jos nutraukimo.

 

TARPININKAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KLIENTAS